תקנון | Slav&So – קורסי סריגה, תיקים סרוגים

הוראות כלליות:

 1. Slav&So  הינו מותג המייצר ומוכר פרטי עיצוב (להלן: “האתר” או “החברה” או “SlavAndSo“).
  האתר הוקם במטרה לספק לכל אדם, גוף, חברה, ישות משפטית וכן לציבור הרחב את האפשרות לבצע רכישות מוצרים אלה באמצעות האינטרנט.
  השימוש באתר, על מגוון השירותים אותם הוא מציע, מותנה בהסכמת הגולשים והמשתמשים (להלן: המשתמש“) להוראות תקנון זה ומהווה אישור כי הגולש קרא את הוראות התקנון והסכים לאמור בו, טרם ביצע רכישה כלשהי באתר או הזמין אחד משירותיו באמצעות האינטרנט או הטלפון או כל דרך אחרת.
 2. הוראות התקנון הן שיכריעו כל עת תתעורר מחלוקת בין החברה ומפעיליה לבין המשתמש.
 3. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מנוע מהעלאת טענות ביחס לתנאים ולהוראות המפורטות בתקנון זה.
 4. הוראות התקנון מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות והינן מתייחסות לגברים ונשים כאחת.

  תנאי השימוש:

 5. השימוש באתר הינו אישי, לרשות המשתמש בלבד ואינו ניתן להעברה, חל איסור על המשתמש להרשות ו/או לאפשר כל שימוש במידע המופיע באתר, לרבות בתכנים, תמונות ובחומרים הגרפיים, לצדדים שלישיים, ללא הסכמת בעלי האתר בכתב.
 6. גלישת המשתמש באתר, מהווה בזאת הסכמה גורפת כי המידע המופיע באתר לא ישמש למטרות מסחריות כלשהן ולא יאוחסן באתרים אחרים באינטרנט, במחשבים ביתיים או בכל כלי או ציוד אחסון אחרים. המשתמש מתחייב שלא לאסוף כתובות מייל, מידע, תמונות או כל נתון אחר מהאתר בכל דרך שהיא.
 7. צד ג’ המעוניין לפרסם תוכן כלשהו המופיע באתר זה, יפנה לבעלי האתר בכתב ויבקש את הסכמתם.
 8. חל איסור מוחלט על כל משתמש באשר הוא לשנות ו/או לערוך ו/או להוסיף או לעדכן מידע על גבי האתר עצמו.
 9.  כל משתמש באתר שמסר את כתובת המייל שלו, נותן בזאת את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהאתר, לרבות, ניוזלטרים, מסרונים, דוא”ל, מבצעים וכו’. למשתמש שמורה האפשרות לבקש את הסרת פרטיו מהאתר והחברה מתחייבת לעשות זאת בהתאם להוראות החוק ובהקדם האפשרי.
 10. משתמש אשר יפר את הוראות התקנון, מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את האתר ו/או מפעיליו בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה. מקרה של הפרת הוראות התקנון כאמור ו/או פגיעה ו/או גרימת נזק כלשהו לאתר, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת האתר ו/או מפעיליו, שיהיה הסכום המקסימלי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים.
  לחברה שמורה הזכות לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם הנחוץ לצורך מיצוי הדין עם המשתמש.

  הגבלת אחריות:

 11. החברה תספק את המוצרים המוצעים באתר ישירות למשתמש או לצרכן באיכות מקסימלית וראויה על פי הבנתה ויכולותיה, בהתאם לחומרי גלם הקיימים בשוק.
 12. לחברה שמורה הזכות הבלעדית לספק את מוצריה השונים באמצעות ספקים חיצוניים, כל עת שתחפוץ, ללא צורך במתן הודעה כלשהי למשתמש ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 13. במקרים בהם יבחר משתמש לרכוש מוצרים של ספקים חיצוניים אשר מוצגים ו/או יוצגו מעת לעת באתר , יישא הספק החיצוני באחריות בלעדית כוללת למוצרים אילו מול המשתמש וידאג לפצות ישירות את הלקוח / המזמין / המשתמש, בכפוף להחלטתה הבלעדית של החברה ומיד עם הוראתה לעשות כן.
 14. כל התמונות המוצגות באתר צולמו על ידי החברה (למעט תמונות אשר סופקו על ידי הספקים השונים של המוצרים הנלווים) והן לצורך המחשה בלבד. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי בהחלט יתכנו שינויים בין התמונות לבין המוצר שיסופק בפועל. שינויים אילו נובעים רובם ככולם מהעובדה שהמוצרים עשויים מבדים שונים המגיעים באיכויות שונות, ומצולמים בתמונות המוצגות בתנאי סטודיו עם תאורה מקצועית.
 15. התמונות המוצגות באתר משקפות מוצר בגודל קטן עד גדול (תלוי בתמונה).
 16. החברה לא תישא באחריות כספית כלשהי, כלפי משתמש זה או אחר, בסכום העולה על התמורה ששולמה בפועל על ידי המשתמש.
 17. השירותים והמוצרים מוצעים למשתמש AS-IS. זה האחרון מסכים, כי החברה לא תישא בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא תהא אחראית להתאמת המוצרים והשירותים לצרכי המשתמש ולמטרות אותן ביקש להשיג.
 18. שווים המפורסם של המוצרים המופיעים באתר נקבע בלעדית בהתאם לשיקול דעתה של החברה ונגזרים ממחירי שוק וחומרי גגלם המשתנים מעת לעת. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי מחירי המוצרים משתנים מעת לעת בהתאם להיצע וביקוש קיימים בשוק והחברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות ולעדכן את מחירי המוצרים הנמכרים בכל עת.
 19. במקרים בהם יתפרסם מידע באתר או באתרים מתחרים על ידי משתמשי האתר, או במדיה אחרת, מידע שאינו נכון או אינו מדויק, החברה לא תהא אחראית לכך בשום צורה ואופן. החברה לא תישא בכל אחריות למידע שיפורסם באתר מטעם משתמש זה או אחר ולכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.
 20. החברה שומרת לעצמה את האפשרות והזכות להפסיק את השימוש באתר מעת לעת, ליזום הפסקות ולשדרג את האתר ואת תכניו בהתאם להחלטתה הבלעדית ואין עליה חובה כלשהי ליידע בטרם החליטה לעשות כן את המשתמשים.
 21. החברה, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

  הגנת הפרטיות:
 22. בעת ההרשמה לאתר יתבקש המשתמש למלא טופס הצטרפות, לרבות למסור את פרטיו האישיים ופרטי כרטיס האשראי שברשותו, הנחוצים להשלמת הרכישה. אין חובת מסירת פרטים, למעט אילו הנחוצים לביצוע ואספקת ההזמנה.
 23. כל הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתמשים לחברה ישמרו במאגר הלקוחות של החברה והיא תהא רשאית לעשות בו שימוש בכפוף להוראות החוק.
 24. לחברה שמורה הזכות לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה.
 25. החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ”ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג’, בכפוף לאישור הלקוח.
 26. במקרים בהם משתמש יבצע הזמנה של מוצר זה או אחר לצד ג’ ויבקש כי פרטיו לא ימסרו למקבל ההזמנה (צד ג’), תכבד החברה את בקשת המשתמש ככל הניתן, למעט במקרים בהם תמצא לנכון לא לעשות כן משיקולים שונים (הנחיה מפורשת של רשויות החוק וכו’).
  זכויות יוצרים
  :
 27. המידע המופיע באתר מוגן על ידי חוקי הקניין הרוחני בארץ ובחו”ל. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שזכויות היוצרים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע, שייכים לחברה ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.
 28. חל איסור מוחלט על משתמש כל שהוא לשנות, לפרסם, להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר, במידע שבאתר, ו/או בחלק ממנו לשם מטרות פרטיות /ואו אחרות או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו, למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר ולמעט המטרה שלשמה מותר השימוש באתר.
 29. האתר רשאי לשמש כחנות לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ובעולם בעברית ובשפות נוספות, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות קבוצתיות ו/או מכירות אישיות ו/או באמצעות מכירת קופונים, הכל בהתאם להחלטת החברה.
  הזמנות, מחירים ומשלוחים:
 30. החברה תספק שירות להזמנת מוצרים באינטרנט במשך כל שעות היממה ובמשך כל השנה.
 31. כל המשלוחים שהוזמנו יבוצעו לכל היותר בתוך 14 ימי עסקים, למעט במקרים חריגים, במקרים בהם ביקש המשתמש לשלוח במועד אחר ובמקרים בהם החברה תודיע למשתמש כי אין באפשרותה לבצע את המשלוח.
 32. המחירים באתר אינם כוללים את עלות השילוח – אלא אם יוחלט אחרת על ידי החברה.
 33. במקרים בהם לא ניתן לספק את הפריט המופיע בתמונה / המוצר הנבחר, בין אם מסיבות של חוסר במלאי או חומרי הגלם  הקיימים בשוק, יסופק מוצר שווה ערך ודומה ככל הניתן לתמונת המקור, הכל על פי שיקול דעתה המקצועי של החברה.
 34. אלא אם צויין אחרת בדף המוצר (באתר האינטרנט של החברה), המוצרים אינם כוללים את הפריטים הנלווים המצולמים עמם.
 35. מחירי המשלוחים מופיעים באתר נקבעים עפ תעריפי המשלוחים ליעדים השונים וישתנו מעת לעת עפ השינויים במחיר המשלוחים בשוק.
 36. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
 37. החברה לא תישא באחריות כלשהי, בין אם נזיקית, בין אם כספית ובין אם למעשים פליליים שייגרמו על ידי מי מהשליחים העובדים עמה.
 38. במקרים בהם משתמש ביצע הזמנת מוצר באתר ומקבל ההזמנה לא היה במען שנמסר בעת ביצוע ההזמנה, שמורה לחברה האפשרות להשאיר את המוצר המוזמן אצל שכן קרוב, בתאום עם המזמין.
 39. במקרים בהם הוזמן מוצר שאינו נמצא במלאי, יסופק מוצר דומה ככל הניתן למוצר המקורי ובשווי זהה עד כמה שניתן. יעשה שימוש בבדים בצבעים דומים ובסגנון העיצוב של המוצר שנבחר.
 40. במקרים בהם משתמש יקבל מוצר שאינו תואם את ציפיותיו, בין אם עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו למשתמש ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר, על המשתמש להחזיר את הפריט באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, זאת כתנאי לקבלת החזר או פיצוי כלשהו מהחברה. בכל מקרה בו משתמש קיבל לידיו את המוצר המוזמן, ההחלטה האם לפצות או לזכות או לשפות משתמש הינה בלעדית של החברה.
 41. לחברה שמורה האפשרות להסיר כל מבצע שיפורסם באתר, ללא מתן הודעה מוקדמת למי מהמשתמשים.
 42. משתמש המבקש לבטל הזמנה שאושרה, יודיע על כך  טלפונית בטלפון 054-3103383 ובמקביל יפנה בדוא”ל האתר.
  במידה וההזמנה טרם בוצעה / הוכנה, שומרת לעצמה החברה לגבות סך של 30 ₪ כדמי ביטול. הכל בכפוף לשיקול דעתה ולמצב ההתקדמות בביצוע ההזמנה.
 43. במקרים בהם משתמש יבקש לבטל הזמנה שאושרה ויצאה ללקוח, יגבו  מחירי השילוח.
 44. מוצר שיוצר בהזמנה ובהתאמה ללקוח אינו בר החזרה.

  אבטחת האתר
 45. החברה מתחייבת לספק הגנה ברמה הגבוהה ביותר שניתן למשתמשים בכרטיסי אשראי ע”ב טכנולוגית SSL.
 46. על מנת למנוע מקרים של גניבת זהות או ביצוע שימוש לרעה בנתוני האשראי המוזנים של המשתמשים, הנתונים אינם נשמרים בצורה כלשהיא באתר אלא רק ע”י ממשק מתאים של חברת טרנזילה – אינטרספייס בע”מ
 47. האתר נבנה בהתבסס על תקן PCI המחייב נקיטה סטנדרטים בינלאומיים נוקשים ומחמירים.
 48. במקרים בהם משתמש הזין פרטי אשראי שגויים לא ניתן יהיה להשלים את ההזמנה באתר והחברה רואה בכך משום הזמנה שלא בוצעה ולא תהיה אחראית בשום צורה שהיא למקרים בהם מסיבות טכניות פרטי האשראי של המשתמשים לא נקלטו במערכת ו/או נקלטו שגויים.
 49. כנגד משתמשים שיזינו פרטי כרטיסי אשראי כוזבים יינקטו פעולות משפטיות שיבטיחו את אי הישנות המקרים, לרבות פניה למשטרת ישראל, נקיטת הליכים משפטיים כנגד אותם משתמשים ומיצוי הדין עימם.
 50. לחברה שמורה האפשרות לשלוח למשתמשים דוא”ל ולפנות אליהם בכתב או בעל פה, ככל שתמצא לנכון, במקרים בהם יתקבלו פרטי כרטיס אשראי שגויים או כוזבים.
 51. מיד לאחר ביצוע רכישה ואישור ההזמנה, רשאית החברה לבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי מול חברות האשראי. עם אימות פרטי האשראי, רשאית החברה לשלוח הודעה מתאימה למשתמש כי הפעולה אושרה או נדחתה.
 52. במקרים בהם משתמש אינו מעוניין למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, רשאי ליצור עמו נציג החברה קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תחשב כמושלמת מצד החברה רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י המשתמש.
 53. החברה לא תישא באחריות כלפי משתמשים וצדדים שלישיים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכו’, אלא אם כן נכתב אחרת ובמפורש בעמוד המכירה.

  חסימת משתמש:

 54. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום לאלתר שימוש באתר על ידי משתמשים העושים שימוש באתר בניגוד לחוק ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. חסימת המשתמשים יכולה שתהיה באמצעים טכנולוגיים או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.
 55. המשתמש מתחייב לכבד כל איסור של החברה לגלוש באתר, ככל שיודע לו על ידה.

  פניה לבוררות:

 56. מבלי לגרוע מזכותה של החברה לפנות לכל ערכאה משפטית מתחייב המשתמש, כי בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו כנגד החברה יהא מחויב על פי תקנון זה בפנייה להליך בוררות.
 57. המשתמש מסכים מראש לסילוק ומחיקה של כל תובענה שיגיש שלא בהתאם לתניית הבוררות.
 58. החברה רשאית לשנות את הוראות התקנון ו/או כללי השימוש באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מידית.
 59. המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת, להיות נמען להודעות פרסומיות שישלחו אליו מהאתר וכי ידוע לו שיוכל בכל עת לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה באתר, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.